Igazgatói pályázat

Igazgatói pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Szent-Györgyi Albert Agóra (6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.) igazgatói munkakörének betöltésére, 2022. február 16-tól 2027. február 15-ig tartó 5 éves határozott időre szóló munkaviszony keretében vezető állású munkavállalóként.

Az intézményvezető vezető állású munkavállalóként munkaviszony keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását. 2022. január 1. napi hatállyal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata hét önálló művelődési háza – jogutódlással történő megszüntetésével egyidejűleg - beolvad a
Szent-Györgyi Albert Agórába, így az intézményvezető a fentiekben leírt feladatokat a művelődési házak tekintetében is el fogja látni.

A pályázati feltételek:

 • közművelődési felsőfokú mesterfokozatú szakképzettség,
 • a pályázó végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • büntetlen előélet, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.) 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fenn, valamint a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • magyar nyelvtudás.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival és elérhetőségeivel),
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.


A pályázathoz csatolandó:

 • az Mt. 44/A. § (3) bekezdése alapján 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy az Mt. 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fent, valamint, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll a pályázó,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • az ötéves szakmai gyakorlat igazolása,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása, vagy részletes bemutatása, felsorolása a pályázatban,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
 • nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §-ában foglalt képzési kötelezettségnek a pályázó eleget tesz vagy tett.

A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok, valamint az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhetőek el: https://www.szegedvaros.hu/document_category/szent-gyorgyi-albert-agoraigazgatoi-palyazat-2021/

Javadalmazás: bruttó 610.000,-Ft/hó, megállapítására az Mt-ben foglalt szabályok az irányadóak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 11.

A pályázat elbírálásának határideje: a szakmai bizottság véleményezését követően Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) soron következő ülése.
A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból
álló bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve a Közgyűlés dönt.

A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-412), valamint a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-461) nyújt tájékoztatást.

A pályázat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, a Személyzeti Osztályra (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújtható be.

A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.